Fosterhjem

Økonomisk godtgjøring

Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet, samt en arbeidsgodtgjøring som varierer med barnets alder og oppgavens omfang.

Fosterhjemsgodtgjøring

I forbindelse med at barn plasseres i fosterhjem blir det utbetalt en fosterhjemsgodtgjøring til fosterforeldrene.

Fosterhjemsgodtgjøringen består av en arbeidsgodtgjøring og en utgiftsgodtgjøring, avtalt mellom kommunen og fosterhjemmet.

Arbeidsgodtgjøring

Arbeidsgodtgjøringen blir skattlagt som lønn, og kommunene skal betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet.

Utgiftsgodtgjøring

Utgiftsgodtgjøringen er skattefri og øker med barnets alder. Denne godtgjøringen skal dekke utgifter i forbindelse med fosterbarnet, som for eksempel matvarer, klær og sko, fritidsaktiviteter, reisekostnader, telefonbruk og feriereiser. Utgiftsgodtgjøringen øker normalt måneden etter at barnet har fylt 6, 11 eller 15 år

Barnetrygd

Barnetrygd utbetales til fosterforeldre, og skal bidra til å dekke utgifter ved å ha fosterbarn.

Kontantstøtte

Fosterforeldre har ikke rett til kontantstøtte.

Fosterforeldre er ikke arbeidstakere

Kommunalt ansatte fosterforeldre er ikke å betrakte som arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. På grunn av graden av selvstendighet og oppgavens art er det mer naturlig å betrakte dem som selvstendige oppdragstakere for barneverntjenesten. Dette gjelder også fosterforeldre i såkalte forsterkede fosterhjem.

Pensjon

Arbeidsgodtgjørelsen for fosterforeldre vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng etter folketrygdloven på samme måte som annen pensjonsgivende inntekt. Godskriving av opptil tre pensjonspoeng for personer som har omsorg for små barn gis ifølge folketrygdloven § 3-16 til den som har hatt den daglige omsorgen for et barn som ikke har fylt sju år innen årets utgang. Ordningen innebærer altså at man får godskrevet inntil 3 pensjonspoeng (omsorgspoeng) per år for barn i aktuell alder.

Utover dette har kommunalt ansatte fosterforeldre ingen rett til, og gis som regel ikke mulighet til å tegne medlemskap i kommunale eller private pensjonskasser, heller ikke om de er såkalte forsterkede fosterhjem og har full lønn. Det kan eventuelt inngås en avtale med arbeidsgiver om fortsatt pensjonstrekk eller innbetaling. Enkelte fosterforeldre har også jobbet frem egne avtaler med pensjonskassen.

Omsorgspermisjon

Fosterforeldre har rett til omsorgspermisjon fra sitt arbeid i til sammen tre år. Forutsetningen er at fosterbarnet er under 15 år når det flytter inn. Permisjonen gis uten ytelse fra folketrygden (permisjon uten lønn fra arbeidsgiver). Hvis barneverntjenesten krever eller ønsker at en av fosterforeldrene skal slutte i annet arbeid for å være hjemmeværende, vil fosterforelderen ofte få lønnskompensasjon fra barneverntjenesten i form av forhøyet arbeidsgodtgjøring i den perioden det kreves eller ønskes at fosterforelderen er hjemmeværende.

Les mer

Se Bufdirs informasjonsside om økonomisk godtgjøring i forbindelse med fosterhjem her.

Se Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets retningslinjer for fosterhjem – fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter her.

Se lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) kapittel 12 – rett til permisjon her.

Se veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem her.

Kommersielle partnere: