Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Det er til en hver tid behov for et mangfold av fosterforeldre. R

Før man kan bli godkjent som fosterforeldre må man delta på et grunnleggende kurs i fosterhjemstjenestens regi. Dette kurset kalles PRIDE grunnopplæring.

Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet, samt en arbeidsgodtgjøring som varierer med barnets alder og oppgavens omfang.

I tillegg til den vanlige fosterhjemsordningen, finnes såkalte besøkshjem, beredskapshjem (akutt midlertidig botilbud for barn/unge) og familiehjem (botilbud for barn/unge med særlige utfordringer).

I enkelte tilfeller kan fosterforeldrene adoptere barnet de er fosterforeldre til. Ved en fosterbarnsadopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet.

  • I overkant av 9.000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge.
  • Mer enn 1.000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år.
  • Behovet for fosterhjem øker med 10 % hvert år.

Et mangfold av fosterhjem

Fosterhjemssituasjonen kan arte seg svært ulikt fra ett tilfelle til et annet. I enkelte situasjoner er det små barn som trenger et sted å bo, mens i andre tilfeller er det ungdommer som snart er voksne. Noen ganger er oppholdet av kort varighet, mens andre ganger varer fosterhjemsforholdet gjennom hele oppveksten.

Enkelte ganger bestemmer foreldrene i samarbeid med barneverntjenesten at et barn skal bo i fosterhjem, andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet. I enkelte tilfeller er behovet for omplassering av et barn akutt, andre ganger er tildelingsprosessen mer langvarig. Noen fosterhjem har tilknytning til barnet fra før, enten ved å være del av fosterbarnets slekt eller nettverk, mens andre ikke har noen tidligere relasjon til hverandre. Mens det for noen fosterbarn er mest hensiktsmessig å vokse opp som familiens eneste barn, er det for andre fosterbarn best å vokse opp i en familie med flere barn.

Fosterbarn er like forskjellige som alle andre barn. For at fosterhjemsordningen skal fungere optimalt må en gjensidig prosess mellom barneverntjenesten, fosterfamilien og fosterbarnet finne sted. Målet med fosterhjemsoppholdet er at fosterbarnets behov og fosterforeldrenes ønsker og forutsetninger står i forhold til hverandre.

Selv om fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet, er det barnevernets ansvar å følge opp barnet og fosterhjemmet, og sørge for nødvendige støttetiltak. Fosterforeldrene samarbeider med barnets biologiske familie og barneverntjenesten om barnets behov og barnets fremtid.

man-child-running-family

Hvem kan bli fosterforeldre?

Alle fosterbarn er ulike med tanke på alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trengs det også et mangfold av fosterforeldre og fosterhjem.

Les mer

young-girl-daughter-kid-child-mom

Hvordan bli fosterhjem?

Dersom du er interessert i at ditt hjem skal bli et fosterhjem, ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Alle henvendelser er uforpliktende.

Les mer

mother-son-baby-family-playing-woman

Økonomisk godtgjøring

Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet, samt en arbeidsgodtgjøring som varierer med barnets alder og oppgavens omfang.

Les mer

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy