Adopsjon

Saksgang ved utenlandsadopsjon

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man være godkjent av norske myndigheter. En slik godkjenning kalles forhåndssamtykke. Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. Det er tre slike organisasjoner i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn.

Slik går du frem ved søknad om utenlandsadopsjon

 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema for adopsjon.
 2. Kontakt BUFETAT for å få utarbeidet en sosialrapport.
 3. Kontakt en adopsjonsorganisasjon for å få formidlingsbekreftelse.
 4. Meld deg på adopsjonsforberedende kurs.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden om adopsjon:

 • Vigselsattest/samboerattest
 • Fødselsattest for søkerne
 • Legeattest for søker, ikke eldre enn 6 måneder gammel
 • Egenerklæring helse for søkerne
 • Samtykkeerklæring for adoptivsøker
 • Uttømmende politiattest for søker, ikke eldre enn 6 måneder gammel
 • Likningsattest for søkerne

Samtlige underskrifter i søknaden og vedlegg må bekreftes av offentlig tjenestemann eller advokat. Vedlegg skal være i original, med unntak av fødsels-, vigsels- og likningsattest som skal være i bekreftet kopi.

Videre saksgang

Bufetat vurderer søkerne og kommer med en positiv eller negativ tilråding til adopsjon. De sender søknaden med vedlegg og ferdig sosialrapport til Bufetats regionkontor.

Søkerne får tilsendt en søknadsbekreftelse fra Bufetats regionkontor med opplysninger om forventet saksbehandlingstid.

Det er Bufetats regionkontor som vurderer om forhåndssamtykke kan gis, eller om søknaden må avslås. Ved behov kan de innhente tilleggsopplysninger.

Et eventuelt avslag på søknad om utenlandsadopsjon kan påklages. Klagen adresseres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men sendes til Bufetats regionkontor.

De som har barn fra før, bør ikke starte en adopsjonsprosess før deres yngste barn har fylt to år. Dersom barnet i familien er adoptert, bør barnet ha vært i familien i minst ett år før ny adopsjonsprosess initieres.

Parallelle søknader

Det er mulig å søke om adopsjon av barn fra utlandet og adopsjon av norskfødt barn (samtykkeadopsjon) samtidig. Når søknaden om adopsjon av barn fra utlandet er klar til å sendes ut av Norge, må søkerne bestemme seg for hvilken søknad de ønsker å prioritere.

Dersom man fortsetter prosessen i forhold til utenlandsadopsjon, vil søknad om adopsjon av norskfødt barn bli fjernet fra det norske registeret. Dersom man fortsetter prosessen i forhold til norskfødt barn, må adopsjonsforeningen utsette utsendelse av søkernes dokumenter til utlandet.

Ventetid ved utenlandsadopsjon

Ventetiden fra man blir godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter, til et spesifikt barn blir hentet hjem, er veldig varierende.

Den generelle tendensen er at ventetiden ved utenlandsadopsjon er øke. En oversikt fra en av de norske adopsjonsforeningene viser at i 2019 fikk gjennomsnittsfamilien barnet hjem ca 2 år etter at godkjenningen fra norske myndigheter forelå.

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy