Adopsjon

Hvem kan adoptere?

For å få godkjenning av norske myndigheter om at man er egnet til å adoptere, må man oppfylle en del krav i henhold til adopsjonsloven.

Alder

Adopsjonsbevilling kan som hovedregel bare gis til person som har fylt 25 år. Veiledende øvre grense er 45 år, men det gjøres unntak.

Ekteskap/samboerskaps varighet

Ektefeller og samboere som søker om å adoptere barn skal, i hovedregel, ha bodd sammen de siste 2 årene.

Enslige

Når en enslig søker om å adoptere, skal det i vurderingen legges vekt på om søkeren har et stabilt og godt nettverk med familie- og venner som er tilgjengelige i hverdagen, og om barnet vil sikres kontakt med begge kjønn i oppveksten.

Helse

Adoptivsøkerne må ha god helse både fysisk og psykisk. Samtidig skal det legges vekt på søkernes totale omsorgsevne over tid. Man må vedlegge legeattest i adopsjonssøknaden.

Økonomi

Søkerne må ha sikker økonomi slik at barnet får vokse opp under trygge forhold. Det skal ikke legges avgjørende vekt på hvorvidt søkerne har høy inntekt, men derimot om økonomien er trygg og stabil.

Ved adopsjon kan man få statlig engangsstøtte for å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi. Denne økonomiske utbetales etter gjennomført adopsjon. Adopsjonsstøtten er i 2020 kr. 99 858,- per barn.

Familiesituasjon

En adoptivfamilie bør i minst mulig grad skille seg ut fra andre familier.
Det adopterte barnet bør være det yngste i familien. Det bør være minst to års aldersforskjell mellom det adopterte barnet og søkernes øvrige barn

Kommersielle partnere:

natural ways to treat erectile dysfunction erectile dysfunction boron nba 2k17 how to increase stamina angina russian singer ed medication comparison magnesium oil for penis enlargement best penis enlargement in this world how breastfeeding affects sex drive do fish oil pills make penis bigger class boner do taking pills help improve your penis length does ejaculoid work can heart medication cause erectile dysfunction kevin james ed pills dwayne johnson rock male enhancement medical wikepedia robinson sexual health model wheel praltrix male enhancement price south africa best testosterone boosting exercises snri and erectile dysfunction is penis growth possib extenze plus gnc male lack of sex drive and sensitivity can i have sex while taking my brown pills cocaine viagra quick penis enlargement method at home remedies for low libido sexy long tounge estrolibrium testosterone blocker pills streets sex pills extenze formula instructions what is the drug l post vasectomy sexual stamina what vitamin promotes penis growth sildenafil maximum daily intake erectile dysfunction high cholesterol taking testosterone during puberty reasons not to have sex brain booster reviews gay sex scene drive in best natural vitamin women who contribute to sexual education and health new treatments erectile dysfunction does tramadol cause erectile dysfunction post ssri erectile dysfunction sleeping pills for sex post break up erectile dysfunction dragon forecast 2017 panax ginseng gingko biloba erectile dysfunction mega boner generic viagra review dark blue capsule pill no imprint how to make my head bigger girl friend has high libido mine is low single godly men penis health safe otc ed pills wheat germ sexual health best male testosterone enhancement supplements complications from vasectomy