Adopsjon

Hvem kan adoptere?

For å få godkjenning av norske myndigheter om at man er egnet til å adoptere, må man oppfylle en del krav i henhold til adopsjonsloven.

Alder

Adopsjonsbevilling kan som hovedregel bare gis til person som har fylt 25 år. Veiledende øvre grense er 45 år, men det gjøres unntak.

Ekteskap/samboerskaps varighet

Ektefeller og samboere som søker om å adoptere barn skal, i hovedregel, ha bodd sammen de siste 2 årene.

Enslige

Når en enslig søker om å adoptere, skal det i vurderingen legges vekt på om søkeren har et stabilt og godt nettverk med familie- og venner som er tilgjengelige i hverdagen, og om barnet vil sikres kontakt med begge kjønn i oppveksten.

Helse

Adoptivsøkerne må ha god helse både fysisk og psykisk. Samtidig skal det legges vekt på søkernes totale omsorgsevne over tid. Man må vedlegge legeattest i adopsjonssøknaden.

Økonomi

Søkerne må ha sikker økonomi slik at barnet får vokse opp under trygge forhold. Det skal ikke legges avgjørende vekt på hvorvidt søkerne har høy inntekt, men derimot om økonomien er trygg og stabil.

Ved adopsjon kan man få statlig engangsstøtte for å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi. Denne økonomiske utbetales etter gjennomført adopsjon. Adopsjonsstøtten er i 2020 kr. 99 858,- per barn.

Familiesituasjon

En adoptivfamilie bør i minst mulig grad skille seg ut fra andre familier.
Det adopterte barnet bør være det yngste i familien. Det bør være minst to års aldersforskjell mellom det adopterte barnet og søkernes øvrige barn

Kommersielle partnere: